fbpx

ร่วมงานกับเรา

WORK OPPORTUNITIES AT DCON FOR A BRIGHTER FUTURE

ร่วมงานกับ DCON

" ความประทับใจที่ DCON นอกจากองค์กรที่มั่นคงและเพื่อนร่วมงานที่ดี เรายังประทับใจบรรยากาศในการทำงาน การเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาตนเองและแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ ได้คิดและลงมือทำอย่างแท้จริง ที่นี่จึงเหมือนบ้านหลังที่สอง และเพื่อนพนักงานทุกคนคือครอบครัวของเราค่ะ "

- HUMAN RESOURCE DEPARTMENT

ทำไมต้องเลือก DCON

บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด(มหาชน) เชื่อมั่นว่า พนักงานคือกำลังสำคัญในการพัฒนาและสร้างความเติบโตทางธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กร เราพร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพและร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์พัฒนาองค์กร และให้พนักงานเติบโตอย่างมั่นคง พร้อมกับโอกาสในการก้าวสู่การเป็นผู้นำองค์กร

สวัสดิการพนักงาน

ตำแหน่งงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารจัดการโรงงานทั้งระบบให้เป็นไปตามนโยบายของฝ่ายบริหาร
 • กำกับดูแลประสิทธิภาพสายงานการผลิตและการจัดการทั่วไปในโรงงาน เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ได้คุณภาพและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
 • ควบคุมการผลิตและส่งออกในโรงงานให้ได้ตามยอดของฝ่ายขาย
 • ควบคุมและดูแลความปลอดภัยในการทำงานทั้งภายในและภายนอกโรงงาน
 • ควบคุมและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 28 – 40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมโยธา สาขาการจัดการ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารโรงงาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • หากมีประสบการณ์ผ่านงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถไปประจำที่สาขาต่างจังหวัดได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และวางแผนการทำงานในส่วนของหน้างานเสาเข็มให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท
 • แก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำงานตอกเสาเข็ม โดยคำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นและลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ควบคุมดูแลการทำงานในทุกหน่วยงานให้อยู่ในกฎหมายความปลอดภัยทั้งเครื่องจักรและบุคลากร

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 25-30 ปี
 • จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาเท่านั้น
 • หากมีใบอนุญาต ภาคีวิศวกร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ด้านควบคุมหน้างานเสาเข็ม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมหน้างานโครงการเพื่อให้งานตอกเสาเข็มดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย
 • ประสานงานร่วมกับโครงการและลูกค้า
 • รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ระดับ ปวช-ปวส. ในสาขาโยธา หรือการก่อสร้าง
 • มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว และมีใบขับขี่
 • หากมีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานขาย เช่น ใบเสนอขาย ใบขอซื้อ หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ติดต่อประสานงานระหว่างฝ่ายขาย และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งข้อมูลสมัครงาน