fbpx

เกี่ยวกับเรา

แผนพื้นท้องเรียบ DCON Product

ประวัติความเป็นมา

ปี 2539 ก่อตั้ง บริษัทดีคอนโปรดักส์ จำกัด วันที่ 6 สิงหาคม ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท (ชำระเต็ม) เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย แผ่นพื้นและเสาเข็ม คอนกรีตอัดแรง ภายใต้ตราสินค้า “DCON” โดยได้ก่อสร้างโรงงานแผ่นพื้นที่ อ.พัฒนานิคม จังหวัด ลพบุรี ในเดือน สิงหาคม ถึงเดือน ธันวาคม

ปี 2540ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง โดยมีกำลังการผลิตรวมวันละ 5,280 ตร.ม. ภายในเดือนเมษายน

ปี 2543 ได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 จาก SGS สำหรับแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง

ปี 2546 ในเดือนสิงหาคม ได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2000 จาก SGS สำหรับแผ่นพื้นและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงในเดือนกันยายน ได้ขยายแท่นผลิตเสาเข็ม รวมเป็นกำลังการผลิตวันละ 9,000 เมตร ในเดือนพฤศจิกายน ได้ขยายแท่นผลิตแผ่นพื้น รวมเป็นกำลังการผลิตวันละ 6,600 ตร.ม.

ปี 2547 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน อีก 120 ล้านบาท รวมทุนจดทะเบียน เป็น 160 ล้านบาท 9 มีนาคม 2547 บริษัทฯได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยมีทุนจดทะเบียน 200ล้านบาท 21 กันยายน 2547 บริษัทฯได้รับอนุมัติเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2548 ในเดือนพฤษภาคม ได้สร้างโรงงานผลิตคอนกรีตมวลเบาขึ้น โดยสร้างห่างจากโรงงาน ผลิตแผ่นพื้นและเสาเข็มเดิม ประมาณ 2 กิโลเมตร ในเดือน กรกฎาคม ได้ลงทุนสร้างบ้านจัดสรร โครงการบ้านอรดา บ้านดีเบอร์ 5 บ้านประหยัดพลังงาน ในเดือน ตุลาคม ได้ลงทุนขยายโรงงาน บจก.ร่มโพธิ์โปรดักส์ เพื่อผลิตคอนกรีตมวลเบา CLC สำหรับตลาดในภาคเหนือ ในเดือน ธันวาคม ได้ลงนามในสัญญา สั่งซื้อและว่าจ้างพัฒนาระบบ ERP เพื่อนำมาใช้บริหารงานภายในบริษัท

ปี 2549 บริษัทฯ ได้ขยายโรงงานผลิต ไปที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคใต้

ปี 2552 ในเดือนสิงหาคม ได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008 จาก SGS ทั้งระบบ ปัจจุบันได้ขยายโรงงานจนมีกำลังการผลิตแผ่นพื้นท้องเรียบและเสาเข็มสำหรับบ้านพักอาศัยที่ทันสมัยและมีกำลังการผลิตสูงสุดในประเทศ บนพื้นที่กว่า 400 ไร่ ในเขตอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จากการรวบรวมประสบการณ์ยาวนานกว่าทศวรรษของผู้บริหาร มีการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรให้ทันสมัย และยกระดับมาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง เมื่อบวกกับเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการยึดมั่นคุณภาพเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ทำให้ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของบริษัทดีคอนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในงานก่อสร้างทุกรูปแบบ สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างหลากหลาย ตรงตามความต้องการของลูกค้า อาทิ งานก่อสร้างอาคารเรียน สำนักงาน ทาวเฮ้าส์และบ้านพักอาศัยทั่วไป รวมถึงอพาร์ทเม้นท์และคอนโดมิเนียม ณ ปัจจุบัน บริษัทดีคอนฯ มีผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างเพื่อรองรับความต้องการดังนี้

ปี 2553 ได้พัฒนาและออกสินค้าใหม่ คือ เสาคาน

ปี 2554 ในเดือนมีนาคม ได้ทำการเปิดตัวขายโครงการ ”ดีซิโอ ราชพฤกษ์” 

ปี 2555 บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ด้านผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2556 ในเดือนมกราคม บริษัทฯ ได้ทำการเลี้ยงขอบคุณลูกค้าและฉลองครบรอบ 17 ปี DCON พร้อมเปิดตัวบล็อก CLC รุ่นใหม่ขนาด 20 ซม. เป็นบล็อกสุขภาพต่อต้านเชื้อราที่มากับความชื้น และป้องกันความร้อนที่เข้ามาในตัวบ้าน ในเดือนกุมภาพันธ์ ได้เริ่มก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดระยอง เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ในเดือนเมษายน บริษัท อรดา จำกัด เปิดตัวโครงการคอนโด ดีซิโอ-งามวงศ์วาน

ปี 2557 ในเดือนเมษายน บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 205,730,000 บาท เป็น 246,876,000 บาท เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DCON-W1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในเดือนธันวาคม บริษัทฯ ได้รับรางวัล Forbes Asia’s Best under a Billion 2014 ในด้านผลประกอบการดีเด่น จากนิตยสาร Forbes โดยรองนายกรัฐมนตรี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งรางวัลดังกล่าวได้มีการจัดอันดับบริษัทในภูมิภาคเอเชีย 200 บริษัท โดยมีบริษัทไทยได้รับรางวัล 9 บริษัทจาก 200 บริษัท

ปี 2558 ในเดือนมกราคม มีมติในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิม 1 บาท เปลี่ยนเป็น 0.10 บาท เพื่อให้ปริมาณหุ้นของบริษัทฯ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และเป็นการเพิ่มสภาพคล่องของจำนวนหุ้นที่จะซื้อ-ขาย ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (DCON-W2) โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อีกทั้งอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 246,876,000.- บาท เป็น 285,736,000 บาท ในเดือนกันยายน ได้รับรางวันสถานประกอบการปลอดภัย จังหวัดลพบุรี ในเดือนตุลาคม บริษัท อรดา จำกัด เปิดตัวโครงการดีคอนไพร์ม-รัตนาธิเบศร์ (DCON Prime) เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 58 ได้มีมติของที่ประชุม 2,489,399,795 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้มีมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 อนุมัติเพิ่มทุนจำทะเบียนอีก 2,4489,399,795 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาทโดยออกหุ้นสามัญจำนวน 2,139,578,118 หุ้นเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมในราคา 0.45 บาท ต่อหุ้นและออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 349,821,677 หุ้นเพื่อรองรับสิทธิของผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ DCON-W1และ DCON-W2

ปี 2559ในเดือนมกราคม ได้รับเงินจากการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมครบถ้วนตามที่ได้รับอนุมัติไว้จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 เป็นจำนวนเงินรวม 962.81 ล้านบาท ในเดือนตุลาคม ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน บริษัทดีคอนแพเนล จำกัด จาก 1ล้านบาทเป็น 5 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40

ปี 2560บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 Version  2015 จาก SGS ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ในเดือนพฤศจิกายน ได้จัดตั้งบริษัท ดีเอสซีโปรดักส์ จำกัด บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 70 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้ว 25 ล้านบาท ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผนังสำเร็จรูป

ปี 2561 ในเดือนมีนาคม ได้เปิดขายคอนโดมิเนียม โครงการดีคอนโพร์ม-รัตนาธิเบศร์ นอกจากนี้ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Hollow core ณ โรงงานดีคอน ลพบุรี และบริษัท ร่มโพธิ์โปรดักส์ จำกัด ที่ลำพูน และพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นรั้วสำเร็จรูป รุ่น Jumbo เพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว ณ โรงงานดีคอน ลพบุรี

ปี 2562 บริษัท ดีเอสซีโปรดักส์ จำกัด เริ่มปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงงาน และติดตั้งเครื่องจักรจากประเทศเยอรมันนี เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ผนังและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป นอกจากนี้ได้พัฒนาและออกสินค้าใหม่ คือ เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในประเทศไทย

พันธกิจ

เรามีพันธสัญญาที่จะสรรสร้างคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดีที่สุด ด้วยจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมุ่งสร้างคุณค่ากับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวพันทางธุรกิจของเราอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท

รองศาตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ยมนาค

รองศาตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ยมนาค

ประธานกรรมการ

นางพิสมัย บุณยเกียรติ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
วิทวัส

นายวิทวัส พรกุล

ประธานกรรมการบริหาร

พล.อ.พิศาล วัฒนวงษ์คีรี

รองประธานกรรมการ
นายวันชัย ตันติกุล

นายวันชัย ตันติกุล

กรรมการตรวจสอบ
นายชนะ โตวัน

นายชนะ โตวัน

กรรมการ

ดร.ธนัย ชรินทร์สาร

กรรมการ

นายนิรุธ อินทรท่าฉาง

กรรมการ
ดร.กวิน วรกาญจนา

ดร.กวิน วรกาญจนา

กรรมการ

นโยบายคุณภาพของบริษัท

มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการผลิต การบริการ แผ่นพื้น, เสาเข็ม และบล็อกกันความร้อนให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า โดยดำเนินการปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง