fbpx

ข้อมูลงบการเงิน

งบการเงินปี 2566

ดาวน์โหลด

งบการเงินปี 2565

ดาวน์โหลด

งบการเงินปี 2564

ดาวน์โหลด

งบการเงินปี 2563

ดาวน์โหลด

งบการเงินปี 2562

ดาวน์โหลด

งบการเงินปี 2561

ดาวน์โหลด

งบการเงินปี 2560

ดาวน์โหลด

งบการเงินปี 2559

ดาวน์โหลด

งบการเงินปี 2558

ดาวน์โหลด

งบการเงินปี 2557

ดาวน์โหลด

งบการเงินปี 2556

ดาวน์โหลด

งบการเงินปี 2555

ดาวน์โหลด

งบการเงินปี 2554

ดาวน์โหลด

งบการเงินปี 2553

ดาวน์โหลด

นักลงทุนสัมพันธ์

รายงานประจำปี

ดาวน์โหลด รายงานประจำปี

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

แบบ 56-1

ดาวน์โหลด แบบ 56-1