fbpx
what is tension wave

Tension wave คือ คลื่นที่เกิดจากการตอกเข็ม เมื่อลูกตุ้มกระทบกับเสาเข็มจะทำให้เกิดคลื่นแรงอัดตามแนวแกน (Axial Compressive Wave) โดยเมื่อคลื่นแรงอัดวิ่งไปจนถึงปลายเสาเข็มจะสะท้อนกลับ และก่อให้เกิดคลื่นแรงดึงตามแนวแกน (Axial Tension Wave) วิ่งย้อนกลับขึ้นมา โดยคลื่นแรงดึงตามแนวแกนนี้มักจะทำให้เกิดความเสียหายกับ

เสาเข็ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสาเข็มที่ค่อนข้างยาว ขนาดของคลื่นแรงดึงนี้ จะแปรผันตามน้ำหนักตุ้ม และความสูงของการยกตุ้มเป็นหลัก นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับความแข็งของไม้รองตอก และพื้นที่หน้าตัดของเสาเข็มด้วย การใช้ลูกตุ้มที่มีน้ำหนักน้อยเกินไปจะส่งผลให้ต้องยกลูกตุ้มสูงขึ้นเพื่อให้พลังงานในการตอกเข็มมีเพียงพอที่จะทำให้เสาเข็มสามารถแทรกตัวลงไปในชั้นดินที่กำหนดได้ ซึ่งมักจะทำให้ขนาดคลื่นแรงอัด และแรงดึงตามแนวแกนสูงขึ้น และหากขนาดคลื่นแรงดึงตามแนวแกนมีค่าสูงกว่าแรงอัดที่เกิดจากการอัดแรงของลวด Prestress ก็จะเป็นสาเหตุทำให้เสาเข็มอาจเกิดความเสียหายขึ้นได้