fbpx

Dynamic Load Test คืออะไร?

การทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม ( Dynamic Load Test) คือ

การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็ม โดยใช้วิธีการวัดค่าแรง (Force) และความเร็ว (Velocity) จากสัญญาณสะท้อนคลื่นความเค้น (Stress Wave) ที่เกิดจากการปล่อยตุ้มน้ำหนักกระแทกลงบนหัวเสาเข็ม แล้วใช้ผลตอบสนองของเสาเข็มที่วัดได้ เป็นข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผ่านเครื่อง

 Pile Driving Analyzer

การทดสอบ Dynamic Load Test มีกี่รูปแบบ ?

การทดสอบ Dynamic Load Test สามารถทําการทดสอบได้ 3 ลักษณะตามช่วงเวลาการทดสอบ ดังนี้

  1. Initial Driving Test (IDT) เป็นการทดสอบระหว่างการตอกเสาเข็ม

โดยติดตั้งอุปกรณ์วัดและบันทึกคลื่นสัญญาณสะท้อนไปเป็นช่วงๆ ตลอดการตอกเสาเข็ม

ค่ากําลังรับน้ำหนักบรรทุกที่ได้นี้จะต่ำ เนื่องจากดินรอบเสาเข็มยังไม่คืนสภาพ

2. End of Driving Test (EDT) เป็นการทดสอบทันทีเมื่อตอกเสาเข็ม

ค่ากําลังรับน้ำหนักบรรทุกที่ได้นี้จะต่ำเนื่องจากดินรอบเสาเข็มยังไม่คืนสภาพ

3. Restrike Driving Test (RDT) เป็นการทดสอบหลังการตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ

โดยทิ้งระยะเวลาพอสมควรให้ดินรอบเสาเข็มคืนสู่สภาพเดิมอย่างสมบูรณ์ (โดยทั่วไปไม่น้อยกว่า 7 วัน) ค่ากําลังรับน้ำหนักบรรทุกที่ได้นี้จะใกล้เคียงกับวิธี Static Load Test

การทดสอบ Dynamic Load Test มีกี่มีอุปกรณ์ อะไรบ้าง ?

1. เครื่องประมวลผลการทดสอบ ( Pile Driving Analyzer )

ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก 3 ส่วน ได้แก่

1.1 อุปกรณ์ปรับสภาพสัญญาณ

1.2 อุปกรณ์บันทึกสัญญาณ

1.3 อุปกรณ์แสดงผล

2. อุปกรณ์ในการวัดค่าความสมบูรณ์ของเสาเข็ม ( Accelerometer Sensor )

อุปกรณ์วัดสัญญาณจะวัดสัญญาณและแสดงผลในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงแรงเทียบกับเวลา

และการเปลี่ยนแปลงความเร็วเทียบกับเวลา โดยอุปกรณ์หลักจะประกอบไปด้วยหัววัดสัญญาณ 2 แบบ ได้แก่

2.1 เซนเซอร์ความเครียด (Strain Transducer Sensor)

2.2 เซนเซอร์ความเร็ว (Accelerometer Sensor)

3. สายสัญญาณ

4. อุปกรณ์ตอกทดสอบ

เพราะความสำคัญของเสาเข็มจริงๆ อยู่ที่การรับน้ำหนัก

ดังนั้น การทำ Dynamic Load Test ที่มีผลการวิเคราะห์การรับน้ำหนักของเสาเข็ม

ว่าโครงสร้างดีหรือไม่ดี รับน้ำหนักได้หรือไม่ได้นั้น ก็เป็นทางเลือกที่ดีในการทดสอบ

เสาเข็ม DCON มีการผลิตและใช้วัสดุที่ดี มีการตอกที่มีคุณภาพ

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงของดีคอน จะมีทั้งแบบเสาไอ  และเสาสี่เหลี่ยมตัน

เสาเข็ม DCON แข็งแรง ทนทาน มาตรฐานระดับโลก “ ตรวจสอบคุณภาพได้จริง ”

เพราะ DCON มีการเก็บหลักฐานการตอกเสาเข็มด้วยการบันทึกวิดีโอ

เพื่อให้สามารถตรวจสอบคุณภาพการตอกเสาเข็ม ว่าได้ตามรายการคำนวณจริง

เสมือนนั่ง Time Machine ย้อนกลับไปดูขณะตอกเสาเข็มได้เลย

เพื่อความมั่นคงของโครงสร้างอาคาร เจาะจงใช้เสาเข็ม DCON

เสาเข็ม DCON มั่นใจทุกขั้นตอนการผลิต

ผ่านการควบคุมคุณภาพ ด้วย มอก. และ ISO 9001:2015