fbpx

Download แบบฟอร์ม

หลักเกณฑ์การใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการ

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

ดาวน์โหลด

นักลงทุนสัมพันธ์

รายงานประจำปี

ดาวน์โหลด รายงานประจำปี

ข้อมูลงบการเงิน

ดาวน์โหลด ข้อมูลงบการเงิน

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น