ข้อกำหนดและเงื่อนไข


ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 1. ลูกค้าของ DCON จะได้รับรหัสในการเข้าถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย 1 รหัส/1 บริษัท โดยกรอกใบสมัครกลับมาเพื่อยืนยันสิทธิ
 2. รอบการสะสมแต้ม DCONจะตัดแต้มสะสมที่เกิน 2 ปีในเดือนนั้นออก หากไม่มีการแลกของรางวัล 
  ตัวอย่าง: ลูกค้าได้รับ 1,000 แต้มในเดือน ม.ค. 2559 แต้มนี้มีอายุถึง ธ.ค.60
 3. แต้มสะสมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ ไม่สามารถใช้แทนเงินสด โอนย้าย และไม่เกี่ยวข้องกับการพนัน
 4. การชำระค่าสินค้า DCON เพื่อรับแต้มสะสม
  4.1 ลูกค้าต้องชำระค่าสินค้าให้ครบจำนวนตามใบวางบิลก่อนจึงจะได้แต้ม ยอดเครดิตค้างชำระไม่สามารถเปลี่ยนมาเป็นแต้มได้
  4.2  ลูกค้าที่ชำระค่าสินค้าครบจำนวนตามใบวางบิลแล้ว จะได้รับแต้มสะสมในเดือนถัดไป
  4.3  ในกรณีมีการคืนสินค้า แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนที่ระบุในใบสั่งซื้อ ทาง DCON จะไม่ตัดแต้มสะสมออก ในกรณีคืนสินค้าเกินร้อยละ 10 ของจำนวนที่ระบุในใบสั่งซื้อทาง DCON จะขอเรียกแต้มสะสมคืนในสัดส่วนเท่ากับจำนวนสินค้าที่ขอคืน 
 5. DCON ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การได้แต้ม วิธีการแลกของรางวัล และรายการของรางวัล ให้เป็นไปตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. แต้มสะสมถือเป็นทรัพย์สินของทาง DCON ที่เตรียมไว้มอบให้ลูกค้า และ DCON มีสิทธิในการแจ้งยกเลิกแต้มแต่เพียงฝ่ายเดียวได้
 7. แต้มสะสมจะถูกยกเลิกและสิ้นสุดลงในกรณีต่อไปนี้
  7.1    แต้มสะสมหมดอายุตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยแจ้งเตือนทุกต้นปี 1 ครั้ง
  7.2    มีการใช้แต้มสะสมแลกของรางวัลเสร็จสิ้น
  7.3    DCON ประกาศยกเลิกกิจกรรมสะสมแต้มล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือน
  7.4    ลูกค้าคืนสินค้าให้กับทางบริษัท ตามเงื่อนไข ข้อ 4.3
  7.5    ลูกค้ามีการค้างชำระหนี้เกินกว่าระยะเวลาที่บริษัทกำหนดให้
  7.6    DCON พบการกระทำทุจริต ทั้งเกิดจากลูกค้าและพนักงาน DCON อันเป็นผลให้ได้มาซึ่งแต้มสะสม ทาง DCON พิจารณาในการเรียกคืนหรือยกเลิกแต้มสะสมสำหรับลูกค้ารายนั้น พร้อมทั้งพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อเรียกคืนของรางวัลที่ได้มาจากการทำทุจริตดังกล่าว
 8. การรับประกันและเงื่อนไขการใช้ของรางวัลต่างๆ เป็นไปตามชนิดสินค้า ระยะเวลา และผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่ายที่ทาง DCON เลือกให้เป็นผู้กำหนด DCON จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายต่างๆ ภายหลังการส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะเป็นผู้ติดต่อและปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่ายโดยตรง
 9. การจัดส่งของรางวัลจะเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ขายสินค้า หากเกินกว่าระยะทางที่กำหนดการจัดส่งของรางวัลจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางDCON
 10. หากสินค้าและบริการมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและราคาโดยผู้ขาย ทาง DCON จะแจ้งให้ลูกค้าทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ลูกค้ายืนยันแลกของรางวัล
 11. ทาง DCON จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ได้มาซึ่งสินค้าและบริการต่างๆ