Manager Profile

นายวิทวัส พรกุล

Mr. Wittawat Pornkul

ประธานกรรมการบริหาร

Chief Executive Officer

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี – วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

  • ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ดีคอนโปรดักส์ | พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน
  • นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย (ATCI) | พ.ศ.2546 – 2549
  • วิศวกร บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด | พ.ศ.2518 – 2526
  • วิทยากร ศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม | พ.ศ.2515 – 2518

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

  • Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 : ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริม
    สถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • Director Certification Program (DCP รุ่น 46) ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2547 – 25 สิงหาคม 2547 : ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 3300/57 ตึกช้าง อาคาร B ชั้น 8 สี่แยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
Phone : 0-2937-3312
Fax : 0-2937-3328