Manager Profile

นายวันชัย ตันติกุล

Mr.Wanchai Tantikul

กรรมการตรวจสอบ

Audit Committee & Director

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี – นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

  • กรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดักส์
  • กรรมการตรวจสอบ บมจ. อารียาพร๊อพเพอตี้
  • กรรมการผู้จัดการ บจก. คณิต อัญชัญ

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

  • Director Accreditation Program (DAP รุ่น 8) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547 : ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริม
    สถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 3300/57 ตึกช้าง อาคาร B ชั้น 8 สี่แยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
Phone : 0-2937-3312
Fax : 0-2937-3328