Manager Profile

นายนิรุธ อินทรท่าฉาง

Mr.Nirut Intratachang

กรรมการ

Director

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี – บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

  • กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดักส์
  • รองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน บมจ. ดีคอนโปรดักส์
  • กรรมการ บจก. อรดา
  • กรรมการ บจก. ร่มโพธิ์

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

  • Director Accreditation Program (DAP รุ่น 96) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 : ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 3300/57 ตึกช้าง อาคาร B ชั้น 8 สี่แยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
Phone : 0-2937-3312
Fax : 0-2937-3328