Manager Profile

นายธนิต ชรินทร์สาร

Mr.Dhanit Charinsarn

รองประธานกรรมการ

Vice President

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี – วิศวกรรมอุตสาหการเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

  • รองประธานกรรมการ และ ประธานอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร บมจ. ดีคอนโปรดักส์

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

  • Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 : ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 3300/57 ตึกช้าง อาคาร B ชั้น 8 สี่แยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
Phone : 0-2937-3312
Fax : 0-2937-3328