Manager Profile

ดร.กวิน วรกาญจนา

Mr.Kawin Worakanjana

รองกรรมการจัดการสายปฏิบัติการ

Vice President of Operations

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี – วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท – วิศวกรรมโครงสร้าง M.Eng (Structure) AIT
  • ปริญญาเอก – วิศวกรรมศาสตร์โยธา มหาวิทยาลัยโตเกียว

ประวัติการทำงาน

  • นักวิจัยโครงการ มหาวิทยาลัยโตเกียว สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
  • วิศวกรโครงสร้าง บริษัท นอร์ซีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดกรรมการ บจก.อรดา
  • รองกรรมการผู้จัดการสายปฎิบัติการ บมจ.ดีคอนโปรดักส์

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 3300/57 ตึกช้าง อาคาร B ชั้น 8 สี่แยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
Phone : 0-2937-3312
Fax : 0-2937-3328