Jobs career

ผู้จัดการโรงงาน (ระยอง) 1 อัตรา

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารจัดการโรงงานทั้งระบบให้เป็นไปตามนโยบายของฝ่ายบริหาร
 • กำกับดูแลประสิทธิภาพสายงานการผลิตและการจัดการทั่วไปในโรงงาน เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้ได้คุณภาพและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
 • ควบคุมและดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ

 คุณสมบัติ

 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาการจัดการ หรือ วิศวกรรมในสาขาต่างๆ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารโรงงานในสายงานการผลิต การขนส่ง และการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถไปปฏิบัติงานที่จังหวัดระยองได้
วิศวกรฝ่ายบริการเทคนิคเสาเข็ม (กรุงเทพฯ) 1 อัตรา

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารจัดการโครงการและบุคลากรภายใต้บังคับบัญชา รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 • คำนวนค่าการก่อสร้างและจัดทำรายการคำนวณการตอกเสาเข็ม รวมทั้งวางแผนและแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรม

 คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมโยธา เกรดเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านการก่อสร้าง 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ทางด้านเทคนิคหรือวิศวกรรมการก่อสร้าง
 • สามารถคำนวณค่าการก่อสร้างได้
 • หากมีใบกว. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
ผู้แทนขาย (กรุงเทพและปริมณฑล/ระยอง/สุราษฎร์ธานี) 3 อัตรา

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • นำเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขาย และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 • รับผิดชอบการหาลูกค้ารายใหม่ และดูแลลูกค้าเดิม
 • เจรจาในเรื่องการซื้อขาย และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเพื่อปิดการขาย รวมทั้งแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนและหลังการขาย
 • จัดทำเอกสาร รายงานการขาย และแจ้งผลการติดตามงาน

 คุณสมบัติ

 • อายุ 26 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 1 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารที่ดี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ (กรุงเทพและปริมณฑล) 3 อัตรา

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • นำเสนอขายและให้ข้อมูลโครงการกับลูกค้า
 • ติดตาม ประสานงาน และติดต่อกับลูกค้า หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายคอนโด หรือบ้านจัดสรร 1 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารที่ดี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำโครงการได้
ช่างซ่อมบำรุงยานพาหนะ (โรงงานลพบุรี 1) 3 อัตรา

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ซ่อมเครื่องยนต์ ระบบช่วงล่างและระบบไฮดรอลิก ตามใบแจ้งซ่อม

 คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่6 ขึ้นไป สาขาช่างยนต์
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปี
Managemant Trainee 1 อัตรา

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เรียนรู้งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการโรงงาน ตามระบบควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ
 • ควบคุมและดูแลมาตรฐานการทำงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
 • สามารถวางแผน, ตรวจสอบ, ประเมิน และสรุปรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้

 คุณสมบัติ

 • อายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์(โยธา) / บริหารธุรกิจ / บัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 • สามารถไปประจำการที่โรงงานสาขาได้
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความกระตือรือร้น
 • มีความสามารถในการประสานงานกับผู้อื่น ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ดี
Marketing Manager 1 อัตรา

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • กำหนดกลยุทธ์และแผนส่งเสริมการขาย เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมสนับสนุนทีมขาย
 • วางแผนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด (Campaign, Promotion, Activity) ผ่านทาง Social Media เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขาย, สร้าง Brand Awareness และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
 • สำรวจและวิเคราะห์การใช้สื่อหรือกิจกรรมออนไลน์ใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนารูปแบบการตลาดออนไลน์ของบริษัทฯ
 • ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมให้กับทีมขาย

 คุณสมบัติ

 • อายุ 30 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ทางด้าน Social Media & Digital Marketing โดยเฉพาะด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความกระตือรือร้น
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการนำเสนอ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 3300/57 ตึกช้าง อาคาร B ชั้น 8 สี่แยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
Phone : 0-2937-3312
Fax : 0-2937-3328