Jobs career

เจ้าหน้าที่ผสมคอนกรีต (ระยอง) 1 อัตรา

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมการผสมคอนกรีต
 • ดึงหินทรายเพื่อใช้ในการผสมคอนกรีต
 • ดูแลและจัดเก็บเครื่องที่ใช้งาน

 คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับม.3/ปวช./ปวส.
 • เพศ ชายอายุ 25-35 ปี
พนักงานดึงหิน-ทราย (โรงงานลพบุรี 1) 1 อัตรา

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดึงหินทรายให้พร้อมที่จะผลิตคอนกรีตอยู่เสมอ
 • ดูแลความสะอาดเพลนท์ผสมคอนกรีต

 คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับ ม.3/ปวช./ปวส. ไม่จำกัดสาขา
 • เพศชาย อายุ 18-45 ปี
ผู้จัดการฝ่ายบริหารเทคนิคด้านเสาเข็ม(กรุงเทพ) 1 อัตรา

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ติดต่อกับบริษัทก่อสร้าง เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานและอื่นๆ เพื่อให้ขายสินค้าบริษัทได้

 คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • เพศไม่จำกัด อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมก่อสร้าง การตอกเสาเข็ม (มีใบกว.)
เจ้าหน้าที่ตรวจรับวัตถุดิบ (โรงงานมหาสารคาม) 1 อัตรา

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับ-จ่าย
 • ตรวจนับวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองในกระบวนการผลิตตามระบบ ERP

 คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับการศึกษาปวช.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • เพศไม่จำกัด อายุ 20-35
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปี
ช่างซ่อมบำรุงยานพาหนะ (โรงงานลพบุรี 1) 3 อัตรา

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ซ่อมเครื่องยนต์ ระบบช่วงล่างและระบบไฮดรอลิก ตามใบแจ้งซ่อม

 คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่6 ขึ้นไป สาขาช่างยนต์
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปี

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 3300/57 ตึกช้าง อาคาร B ชั้น 8 สี่แยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
Phone : 0-2937-3312
Fax : 0-2937-3328