Jobs career

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (1 อัตรา)

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร
 • สังเกตุ, ระบุกิจกรรมและการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานได้
 • วิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางด้านการเงิน การจัดการ และการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
 • จัดทำและสรุปรายงานการตรวจสอบ เพื่อรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา

 คุณสมบัติ

 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถออกไปทำงานตรวจสอบตามสาขาที่ต่างจังหวัดได้
 • มีความสามารถในการขับรถยนต์ และมีใบขับขี่
 • หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบภายในหรือตรวจสอบบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่บริการเทคนิค (1 อัตรา)

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลและควบคุมหน้างานเสาเข็มของโครงการต่างๆ
 • ประสานงานร่วมกับโครงการและลูกค้า
 • จัดทำเอกสารและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา

 คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวส. สาขาโยธา หรือ ก่อส้ราง
 • มีความสามารถในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และมีใบขับขี่
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง, ควบคุมงานก่อสร้าง หรืองานเสาเข็ม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้แทนขาย (กรุงเทพและปริมณฑล/ระยอง/สุราษฎร์ธานี) 3 อัตรา

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • นำเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขาย และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 • รับผิดชอบการหาลูกค้ารายใหม่ และดูแลลูกค้าเดิม
 • เจรจาในเรื่องการซื้อขาย และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเพื่อปิดการขาย รวมทั้งแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนและหลังการขาย
 • จัดทำเอกสาร รายงานการขาย และแจ้งผลการติดตามงาน

 คุณสมบัติ

 • อายุ 26 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 1 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารที่ดี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ (กรุงเทพและปริมณฑล) 3 อัตรา

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • นำเสนอขายและให้ข้อมูลโครงการกับลูกค้า
 • ติดตาม ประสานงาน และติดต่อกับลูกค้า หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายคอนโด หรือบ้านจัดสรร 1 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารที่ดี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำโครงการได้
ช่างซ่อมบำรุงยานพาหนะ (โรงงานลพบุรี 1) 3 อัตรา

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ซ่อมเครื่องยนต์ ระบบช่วงล่างและระบบไฮดรอลิก ตามใบแจ้งซ่อม

 คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่6 ขึ้นไป สาขาช่างยนต์
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปี
Managemant Trainee 1 อัตรา

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เรียนรู้งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการโรงงาน ตามระบบควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ
 • ควบคุมและดูแลมาตรฐานการทำงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
 • สามารถวางแผน, ตรวจสอบ, ประเมิน และสรุปรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้

 คุณสมบัติ

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์(โยธา) / บริหารธุรกิจ / บัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 • สามารถไปประจำการที่โรงงานสาขาได้
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความกระตือรือร้น
 • มีความสามารถในการประสานงานกับผู้อื่น ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ดี
เจ้าหน้าที่ควบคุมการตอกเสาเข็ม (2 อัตรา)

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมและดูแลงานการตอกเสาเข็มของผู้รับเหมา(ปั้นจั่น)
 • บันทึกข้อมูลการทำงานประจำวัน และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
 • ประสานงานร่วมกับโครงการและลูกค้า

 คุณสมบัติ

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถเดินทางไปทำงานที่โครงการต่างๆได้ (พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล)
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานเสาเข็ม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (โรงงานลพบุรี) (1 อัตรา)

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบและเสนอแนะการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
 • ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเพื่อบ่งชี้อันตราย และเสนอมาตรการเรื่องความปลอดภัย
 • ให้คำแนะนำ อบรมพนักงานให้มีความรู้เพื่อปฏิบัติงานโดยปราศจากอุบัติเหตุ
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติงาน และจัดทำรายงานผลเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ

 คุณสมบัติ

 • อายุ 23 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาอนามัยและสิ่งเเวดล้อม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านความปลอดภัย 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิศวกรโยธา (โรงงานระยอง) (1 อัตรา)

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบการจัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ, เครื่องจักร, กำลังคน และควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และทันเวลาที่ต้องการ
 • ควบคุมและดูแลมาตรฐานการทำงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
 • สามารถวางแผน, ตรวจสอบ, ประเมิน และสรุปรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้

 คุณสมบัติ

 • อายุ 25 ปีขึ้นไป เพศชาย
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมการผลิต หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 3300/57 ตึกช้าง อาคาร B ชั้น 8 สี่แยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
Phone : 0-2937-3312
Fax : 0-2937-3328