Jobs career

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลและควบคุมหน้างานเสาเข็มของโครงการต่างๆ
 • ประสานงานร่วมกับโครงการและลูกค้า
 • จัดทำเอกสารและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา

 คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวส. สาขาโยธา หรือ ก่อส้ราง
 • มีความสามารถในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และมีใบขับขี่
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง, ควบคุมงานก่อสร้าง หรืองานเสาเข็ม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • นำเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขาย และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 • รับผิดชอบการหาลูกค้ารายใหม่ และดูแลลูกค้าเดิม
 • เจรจาในเรื่องการซื้อขาย และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเพื่อปิดการขาย รวมทั้งแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนและหลังการขาย
 • จัดทำเอกสาร รายงานการขาย และแจ้งผลการติดตามงาน

 คุณสมบัติ

 • อายุ 26 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 1 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารที่ดี

แบบฟอร์มสมัครงาน


กรุณากรอกให้ครบทุกช่องที่มีเครื่องหมาย *

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 3300/57 ตึกช้าง อาคาร B ชั้น 8 สี่แยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
Phone : 0-2937-3312
Fax : 0-2937-3328