What's News : โครงการ บริษัทอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทยสวนหลวง
 

จากความสามารถและศักยภาพการผลิตและจัดจำหน่ายที่ได้รับความไว้วางใจมาอย่างยาวนานของบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ทำให้ในโครงการนี้ บริษัทคิด ดี บิลด์ จำกัด ได้ไว้วางใจให้ทางบริษัทผลิตเสาเข็มหลากหลายขนาด รวมทั้งสิ้น 928 ต้น มูลค่าโครงการ 11,993,530.49 บาท ประกอบด้วย
1. เสาเข็มขนาด S-0.40x0.40x16.50m. มอก.             จำนวน   120         ต้น
2. เสาเข็มขนาด S-0.40x0.40x19.50m. มอก.             จำนวน   456         ต้น
3. เสาเข็มขนาด S-0.30x0.30x16.50m. มอก.             จำนวน   72           ต้น
4. เสาเข็มขนาด S-0.26x0.26x18.00m. มอก.             จำนวน   201         ต้น
5. เสาเข็มขนาด S-0.26x0.26x17.00m. มอก.             จำนวน   62           ต้น
6. เสาเข็มขนาด S-0.26x0.26x15.50m. มอก.             จำนวน   17           ต้น
ซึ่งลูกค้าทุกท่านสามารถไว้วางใจในคุณภาพของเสาเข็มของเราได้ เนื่องจากเสาเข็มทุกต้นถูกผลิตขึ้นภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ (มอก.396-2549) โดยเสาเข็มผลิตขึ้นที่โรงงานสาขา สุราษฎร์ธานี และได้จัดส่งไปยังโครงการบริษัทอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทยสวนหลวง อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช โดยเริ่มดำเนินการมาแล้วตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย. 2559 คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 15 ส.ค. 2559 นี้
โครงการนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ที่มีศักยภาพในการควบคุมการผลิต การจัดจำหน่าย และการตอกเสาเข็ม แม้ว่าลักษณะของผลิตภัณฑ์จะมีความหลากหลาย เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  

 
 
 
 
 
                                                                           © 2012 Copyright DCON Products Public Company Limited.