หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
 หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2562 TH EN
 หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2561 TH EN
 หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2560 TH EN
 หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2560 TH EN
 หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2559 TH EN
 หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2-2558 TH EN
 หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2558 TH EN
 หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2558 TH EN
 หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2557 TH
 หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2556 TH
 หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2555 TH

 

 

 

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 3300/57 ตึกช้าง อาคาร B ชั้น 8 สี่แยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
Phone : 0-2937-3312
Fax : 0-2937-3328