รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด เทปบันทึกการประชุม
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 TH   View
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด เทปบันทึกการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 TH EN View
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด เทปบันทึกการประชุม
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 TH EN View
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 TH EN View
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด เทปบันทึกการประชุม
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 TH EN View
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด เทปบันทึกการประชุม
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 TH View
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 TH View
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 TH EN View
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด เทปบันทึกการประชุม
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 TH EN View
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดาวน์โหลด เทปบันทึกการประชุม
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 TH View
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดาวน์โหลด เทปบันทึกการประชุม
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 TH View

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 3300/57 ตึกช้าง อาคาร B ชั้น 8 สี่แยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
Phone : 0-2937-3312
Fax : 0-2937-3328