คณะกรรมการบริษัท

 

รองศาตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ยมนาค
ประธานกรรมการ

นางพิสมัย บุณยเกียรติ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายวิทวัส พรกุล
ประธานกรรมการบริหาร

นายธนิต ชรินทร์สาร
รองประธานกรรมการ

นายวันชัย ตันติกุล
กรรมการตรวจสอบ

นายชนะ โตวัน
กรรมการ

นายธนัย ชรินทร์สาร
กรรมการ

นายนิรุธ อินทรท่าฉาง
กรรมการ

ดร.กวิน วรกาญจนา
กรรมการ
 

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 3300/57 ตึกช้าง อาคาร B ชั้น 8 สี่แยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
Phone : 0-2937-3312
Fax : 0-2937-3328